Säännöt

SÄÄNNÖT

1 LUKU

TARKOITUS JA TOIMINTA

Nimi ja kotipaikka

 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry. 

Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen.

Näissä säännössä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho ja Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:stä nimitystä liitto.  

Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja sen toiminta-alueena Suomen Mäyräkoiraliitto –  Finska Taxklubben ry:n hallituksen määräämä alue.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2    Kerhon tarkoituksena on vaalia sekä mäyräkoirien rotumääritelmän mukaisia ominaisuuksia, että kehittää niiden metsästysominaisuuksia edistämällä ja tukemalla mäyräkoirien jalostusta.

    Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho:

 • järjestää näyttelyitä ja erilaisia metsästyskokeita
 • harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä-, keskustelu- ja koulutus-tilaisuuksia sekä kursseja
 • julkaisee jäsenlehteä ja tiedotteita
 • voi kuulua jäsenyhdistyksenä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:een ja sen piiriin
 • harjoittaa yhteistyötä Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:n, Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben, sen piirin, muiden rotuyhdistysten ja muiden yhdistysten kanssa, joiden kanssa yhteistyö edistää kerhon tarkoituksen toteutumista
 • pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla saavuttamaan tavoitteensa

    Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta, järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

II LUKU

JÄSENET

Jäsenlajit

3    Kerhon jäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka haluaa edistää kerhon päämääriä. Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi kerhon kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä henkilön, joka on ansiokkaasti ja tuloksellisesti tukenut kerhon tarkoituksen toteutumista.  Kunniajäsen ei maksa kerholle jäsenmaksua.

Jäsenen eroaminen

 1.     Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen     puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottaminen

 1. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
 • ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikana
 • toimii vastoin kerhon sääntöjä tai tarkoitusperiä
 • toiminnallaan kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa kerhoa

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus antaa selvitys asiasta ennen erottamispäätöksen tekemistä.

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsen voi vedota erottamisestaan kerhon kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai kerhon kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta kerhon omaisuuteen.

III LUKU

PÄÄTÖKSENTEKO

Päätäntävalta

 1. Kerhon päättävänä elimenä on kerhon kokous.

Kerhon kokoukset ovat yksi sääntömääräinen ja tarvittaessa ylimääräiset kokoukset. Kerhon sääntömääräinen kokous eli vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään 1/10 kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kun tällainen vaatimus esitetään, hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä.

Kokouskutsu

 1. Kutsu kerhon kokoukseen julkaistaan kerhon lehdessä tai Mäyräkoiraliiton jäsenlehdessä tai toimitetaan kirjallisena kerhon jäsenille tai sähköpostina. Kerhon lehdessä tai muuten kirjallisena toimitettava kutsu on jätettävä postin kuljetettavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ja Mäyräkoiraliiton jäsenlehdessä julkaistava kokouskutsu pitää olla nähtävillä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

8   

Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.
 • Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
 • Käsitellään hallituksen antama ja esittelemä toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta.
 • Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 • Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.
 • Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi vähintään 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.
 • Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 
 • Päätetään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus.
 • Päätetään seuraavan vuoden talousarvio.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 • Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan hallituksen varajäsenet ja päätetään, missä järjestyksessä heidät kutsutaan

estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen.

 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä.
 • Valitaan kerhon edustajat liiton liittokokouksiin.
 • Valitaan kerhon ehdokkaat Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja sen piirien toimielimiin.
 • Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi vähintään 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

Äänioikeus

9    Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä kerhon jäsenellä on yksi ääni kerhon kokouksessa.

    Jokaisen äänioikeutetun on itse käytettävä ääntään – valtakirjoja ei voida käyttää.   

Päätöksenteko kerhon kokouksessa

10    Päätökset kerhon kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä paitsi näiden sääntöjen pykälissä mainituissa asioissa.

Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksissä kokouksen puheenjohtajan kanta ja henkilövaaleissa arpa.  

Äänestyksissä käytetään avointa äänestystapaa. Jos kuitenkin vähintään kolme äänivaltaista osanottajaa vaatii, käytetään suljettua lippuäänestystä.

Henkilövaalissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä, jos ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja.

Aloitteet kerhon kokoukselle

11    Aloitteita kerhon kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään kerhon jäsenet.

Aloite tulee toimittaa hallitukselle kerhon vuosikokousta varten viimeistään edellisen vuoden lokakuun 31. päivänä.

Hallituksen tulee saattaa aloite omalla lausunnollaan varustettuna kerhon kokouksen käsiteltäväksi.

IV LUKU

HALLINTO

Hallitus

12    Kerhon hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi     varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että vuosittain on erovuorossa kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun  puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään kolme hallituksen jäsentä.

Äänestykset hallituksen kokouksissa ovat avoimia. Jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaatii suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa.

Hallituksen tehtävät

 1. Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
 1. Johtaa kerhon toimintaa näiden sääntöjen, kerhon kokousten päätösten ja liiton päättävien ja hallintoelinten tekemien päätösten mukaisesti.
 1. Valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja ja määrätä hänen tehtävänsä.
 1. Valita keskuudestaan tai ulkopuolelta vuosittain sihteeri ja rahastonhoitaja.
 1. Hoitaa kerhon varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta.
 1. Kutsua koolle kerhon kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 1. Päättää mahdollisten valiokuntien ja toimikuntien perustamisesta ja antaa niille tehtävät.
 1. Hyväksyä kerhon jäsenet ja pitää jäsenistä luettelo sekä päättää jäsenten erottamisesta näiden sääntöjen § 8:n mukaisesti.
 1. Ilmoittaa liitolle sellaisista kokouksista, joissa käsitellään liiton kannalta tärkeitä asioita ja varata liiton edustajalle mahdollisuus puheenvuoron käyttämiseen.
 1. Toimittaa liitolle vuosittain kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ilmoittaa liitolle kerhon toimihenkilöiden nimet välittömästi valinnan jälkeen.
 1. Valmistella liiton sääntöjen muuttamisesta johtuvat näihin sääntöihin tehtävät muutokset välittömästi saatuaan tiedon liiton sääntöjen muuttamisesta.
 1. Edustaa kerhoa sekä kantaa ja vastata sen puolesta.

V LUKU

YLEISTÄ

Kerhon nimen kirjoittaminen

 1. Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Hallitus voi lisäksi määrätä kerhon jonkun toimihenkilön kirjoittamaan yksin kerhon nimen.

Toiminnantarkastajat

 1. Kerholla on kaksi toiminnantarkastajaa ja heillä varamiehet.

Toiminnantarkastajalla tulee olla sellainen tilinpitoa ja yhdistyksen hallintoa koskeva asiantuntemus, joka kerhon toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen on tehtävän kannalta katsottava tarpeelliseksi.

Tili- ja toimintavuosi

16    Kerhon tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tammikuun loppuun mennessä.

Kerhon tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittujen toiminnantarkastajien tulee toimittaa toiminnantarkastuskertomus kolmen viikon kuluessa siitä, kun he ovat saaneet tiedon tilinpäätöksen valmistumisesta. Kertomuksen tulee sisältää ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä tai epäämisestä sekä niistä toimenpiteistä, joita toiminnantarkastajat mahdollisesti ehdottavat.

Toiminnantarkastuskertomus osoitetaan kerhon kokoukselle ja toimitetaan hallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen

 1. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kerhon kokouksen päätöksellä.

Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja sääntöjen muuttamisen on saatava hyväkseen vähintään 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.

Sääntömuutos astuu voimaan, kun liiton hallitus on sen hyväksynyt ja se on merkitty yhdistysrekisteriin. 

Kerhon purkaminen

 1. Kerho voidaan purkaa kerhon kokouksen päätöksellä.

Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja kerhon purkamisen on saatava hyväkseen vähintään 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.

Kerhon purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat ja arkisto on luovutettava liitolle.

Kerholle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätetään samalla tavalla, ellei lahjoittaja tai testamentin tekijä ole toisin määrännyt.

Jäsenoikeuksien säilyminen

 1. Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.